Naujienos

 


 

2019-10-17

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS UAB „MONTUOTOJAS“, UAB „BSGF FORTIS“, UAB „MONTUJA“, UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KARBESTA“ IR MOKSLO, TYRINĖJIMŲ, PROJEKTAVIMO IR GAMYBOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ATIDA“ REORGANIZAVIMO SĄLYGAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi pranešame apie parengtas UAB „Montuotojas“, UAB „BSGF Fortis“, UAB „Montuja“, uždarosios akcinės bendrovės „Karbesta“ ir mokslo, tyrinėjimų, projektavimo ir gamybos uždarosios akcinės bendrovės „Atida“ reorganizavimo sąlygas. Pagrindiniai reorganizavime dalyvaujančios bendrovės, kuri toliau tęs veiklą, duomenys: pavadinimas: UAB „Montuotojas“; teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; kodas: 121520069; buveinės adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Naugarduko g. 34; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras; įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas iki reorganizavimo užbaigimo: 10 053 745,81 eurų; akcijų skaičius: 34 668 089 paprastosios vardinės akcijos; akcijų nominali vertė: 0,29 euro; po reorganizavimo veiklą tęsiančios UAB „Montuotojas“ įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius bei  buveinės adresas bus patvirtintas UAB „Montuotojas“ visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris priims sprendimą dėl reorganizavimo bei patvirtins reorganizavimo sąlygas, sprendimu. Pagrindiniai reorganizuojamų bendrovių, kurios po reorganizavimo pasibaigs, duomenys:  UAB „BSGF Fortis“: pavadinimas: UAB „BSGF Fortis“; teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; buveinė: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14; juridinio asmens kodas: 304974178; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras; įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas: 9 429 000 eurų; akcijų skaičius: 9 429 000  paprastųjų vardinių akcijų; akcijų nominali vertė:1 euras. UAB „Montuja“: pavadinimas: UAB „Montuja“; teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; buveinė: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14; juridinio asmens kodas: 304977651; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras; įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas: 2 800 000 eurų; akcijų skaičius: 2 800 000  paprastųjų vardinių akcijų; akcijų nominali vertė:1 euras. Uždaroji akcinė bendrovė „Karbesta“: pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Karbesta“; teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; buveinė: Kauno m. sav., Kauno m., Elektrėnų g. 8C; juridinio asmens kodas: 134787499; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras; įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas: 8 543,20 eurų; akcijų skaičius: 295 paprastosios vardinės akcijos; akcijų nominali vertė: 28,96  eurų.
 
Mokslo, tyrinėjimų, projektavimo ir gamybos uždaroji akcinė bendrovė „Atida“: mokslo, tyrinėjimų, projektavimo ir gamybos uždaroji akcinė bendrovė „Atida“ teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; buveinė: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Naugarduko g. 34; juridinio asmens kodas: 121093496; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras; įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas: 2 900 eurų; akcijų skaičius: 5 000  paprastųjų vardinių akcijų; akcijų nominali vertė: 0,58 euro. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 d., UAB „Montuotojas“ dalyvauja reorganizavime, o UAB „BSGF Fortis“, UAB „Montuja“, uždaroji akcinė bendrovė „Karbesta“ bei
mokslo, tyrinėjimų, projektavimo ir gamybos uždaroji akcinė bendrovė „Atida“yra reorganizuojamos prijungimo būdu, prijungiant UAB „BSGF Fortis“, UAB „Montuja“, uždarąją akcinę bendrovę „Karbesta“ bei mokslo, tyrinėjimų, projektavimo ir gamybos uždarąją akcinę bendrovę „Atida“, kurios po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruotos iš Juridinių asmenų registro, prie UAB „Montuotojas“, kuri po reorganizavimo, perėmusi visą UAB „BSGF Fortis“, UAB „Montuja“, uždarosios akcinės bendrovės „Karbesta“ bei mokslo, tyrinėjimų, projektavimo ir gamybos uždarosios akcinės bendrovės „Atida“  turtą, teises ir pareigas, tęs veiklą. Reorganizavimo laikotarpis tęsis tol, kol Juridinių asmenų registre bus įregistruota po reorganizavimo veiksiančios UAB „Montuotojas“ nauja įstatų redakcija bei iš Juridinių asmenų registro bus išregistruotos UAB „BSGF Fortis“, UAB „Montuja“, uždaroji akcinė bendrovė „Karbesta“ bei mokslo, tyrinėjimų, projektavimo ir gamybos uždaroji akcinė bendrovė „Atida“.  Momentas, nuo kurio UAB „Montuotojas“ perima UAB „BSGF Fortis“, UAB „Montuja“, uždarosios akcinės bendrovės „Karbesta“ ir mokslo, tyrinėjimų, projektavimo ir gamybos uždarosios akcinės bendrovės „Atida“ turtą ir įsipareigojimus bei jų teisės ir pareigos pagal sandorius pereina UAB „Montuotojas“ ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą, - diena, kai (i) Juridinių asmenų registre įregistruojama UAB „Montuotojas“ nauja įstatų redakcija, kuria sumažinamas šios bendrovės įstatinis kapitalas; (ii) iš Juridinių asmenų registro išregistruojamos UAB „BSGF Fortis“, UAB „Montuja“, uždaroji akcinė bendrovė „Karbesta“ ir mokslo, tyrinėjimų, projektavimo ir gamybos uždaroji akcinė bendrovė „Atida“, (iii) UAB „BSGF Fortis“, UAB „Montuja“, uždarosios akcinės bendrovės „Karbesta“ ir mokslo, tyrinėjimų, projektavimo ir gamybos uždarosios akcinės bendrovės „Atida“ akcininkai mainais už turėtas minėtų bendrovių akcijas reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka gauna UAB „Montuotojas“ akcijų. Visi nurodyti veiksmai laikomi įvykusiais vienu metu, jei jie įvyksta (i) tą pačią dieną – tos dienos pabaigoje, (ii) skirtingomis dienomis – dienos, kurią įvyko paskutinis veiksmas, pabaigoje.  Su reorganizavimo sąlygomis, nauja UAB „Montuotojas“ įstatų redakcija ir kitais, reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatytais dokumentais ir informacija, galima susipažinti Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, papildoma informacija teikiama telefonu 8 698 16674.  Reorganizavimo sąlygų sudarymas ir paskelbimas neriboja UAB „Montuotojas“, UAB „BSGF Fortis“, UAB „Montuja“, uždarosios akcinės bendrovės „Karbesta“ ir mokslo, tyrinėjimų, projektavimo ir gamybos uždarosios akcinės bendrovės „Atida“ teisės vykdyti atitinkamos bendrovės įstatuose numatytą veiklą.  Reorganizavimas nepakeičia UAB „Montuotojas“ filialo - montavimo firmos Panevėžyje (kodas 147661162) bei filialo – montavimo firmos Alytuje (kodas 149667153) veiklos tvarkos ir sąlygų – filialai savo veiklą tęsia įprastine tvarka.
 

 

2017-06-12

SUVIRINTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO DARBO VIETOJE PROJEKTAS

Lietuvos įmonės veikiančios suvirinimo srityje įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo darbo vietoje projektą, kurio tikslas - stiprinti suvirintojų praktinius gebėjimus. Projekto metu planuojama realizuoti dvi suvirintojų mokymo programas - 1) Suvirintojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje. Programos tikslas - suteikti darbuotojams atliekantiems suvirinimo darbus žinių bei praktinių įgūdžių ir pakelti jų kompetencijas susijusias su briaunų paruošimu, virintinių jungčių formavimu, defektų aptikimu ir įvertinimu bei įrangos valdymu; išugdyti praktinius gebėjimus formuoti virintines jungtis priklausomai nuo suvirinimo padėties ir proceso. Programa skirta suvirintojams ir suvirinimo procesą aptarnaujanties darbininkams siekiantiems besimokant darbo vietoje pagilinti žinias ir įgyti kompetencijas reikalingas atlikti suvirinimo darbus su skirtingomis metalų grupėmis taikant įvairius suvirinimo procesus. 2) Suvirinimo darbų operatorių kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje. Programos tikslas - suteikti darbuotojams, vykdantiems automatinio ir pusiau automatinio suvirinimo ir terminio pjovimo darbus, žinių bei tobulinti jų kompetencijas, susijusias su įrangos valdymu, nustatymu, suvirinimo ir terminio pjovimo parametrų derinimu. Išugdyti praktinius gebėjimus dirbti su automatine įranga ir ją tinkamai suderinti. Programa skirta suvirintojams ir suvirinimo procesą aptarnaujantiems darbininkams siekiantiems besimokant darbo vietoje pagilinti žinias ir įgyti kompetencijas reikalingas atlikti suvirinimo darbus su skirtingomis metalų grupėmis taikant įvairius suvirinimo procesus. Projekto metu planuojama apmokyti iki 266 suvirinimo įmonių (projekto partnerių) darbuotojų.

Projekto vertė 517 326,14 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje. Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0003

Projektas įgyvendinamas: 2017/06/12– 2019/12/11